KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Przedszkola.

 

WIZJA

NASZA PLACÓWKA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM WYCHOWUJEMY, UCZYMY I OPIEKUJEMY SIĘ DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. STWARZAMY SYTUACJE WYCHOWAWCZE, KTÓRE UCZĄ TOLERANCJI, PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZACUNKU DLA INNCYH, UMIEJĘTNOŚCI WYRAŻANIA WŁASNYCH EMOCJI, TWÓRCZEGO MYŚLENIA. WYKORZYSTUJEMY W TYM CELU RÓŻNORODNE METODY I FORMY PRACY POPRZEZ ZABAWĘ, TANIEC, MAŁE FORMY TEATRALNE, ŻYWY KONTAKT ZE SZTUKĄ, DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNO – TECHNICZNE, SPOTKANIA Z LUDŹMI ŚWIATA KULTURY ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI RÓŻNORODNYCH GRUP ZAWODOWYCH.

 

MISJA

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE! JEST DLA NAS INDYWIDUALNOŚCIĄ, DO, KTÓREJ POSZUKUJEMY NIEJEDNOKROTNIE TRUDNEGO DO ODNALEZIENIA KLUCZA. ROBIMY WSZYSTKO, ABY CZUŁO SIĘ BEZPIECZNE I SZCZĘŚLIWE ORAZ POMAGAMY MU POZNAĆ SIEBIE, STAĆ SIĘ SAMODZIELNYM I OTWARTM NA ŚWIAT CZŁOWIEKIEM. PONADTO PRZEKAZUJEMY MU WIEDZĘ, W JAKI SPOSÓB DBAĆ O HIGIENĘ, ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ. DZIECI OPUSZCZAJĄCE NASZE PRZEDSZKOLE SĄOTWARTE, TWÓRCZE I SPONTANICZNE. ZNAJĄ SIEBIE I SWOJE MOŻLIWOŚĆI, SZANUJĄ ODRĘBNOŚĆ INNYCH. RADZĄ SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH, UMIEJĄ ROZWIĄZAĆ PROBLEMY I SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANE DO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Przedszkole znajduje się z dala od zgiełku ruchliwych ulic, otoczone dużą ilością zieleni. Posiada własny, duży i bezpieczny ogród. Nasza placówka jest miejscem, w którym wychowujemy, uczymy i opiekujemy się dziećmi w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat).  Przestronne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem dwukierunkowym i specjalistycznym czuwa nad właściwym rozwojem i kształtowaniem osobowości dziecka. Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni, dla których priorytetem jest wychowanie dziecka komunikatywnego i otwartego na świat. Bogata oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i aktywności. Proponujemy zajęcia plenerowe, wyjazdy rekreacyjne jednodniowe oraz tygodniowe wyjazdy na tzw." Zielone Przedszkole". Oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz bezpłatne kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczno-teatralne, zajęcia logopedyczne, religię. Nasi wychowankowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i przeglądach artystycznych.

Dzieci naszego przedszkola są świadome przynależności narodowej poprzez ukierunkowane działania wychowawczo- dydaktyczne. Znają tradycje, zwyczaje i sztukę ludową naszego regionu, która jest częścią historii i kultury narodowej. Odczuwają wspólnotę z innymi narodami, poprzez znajomość ich historii, kultury i obyczajów. Czują się zintegrowanymi i pełnowartościowymi mieszkańcami Europy i Świata.

Stwarzamy sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnej emocji i twórczego działania. Wykorzystujemy w tym celu nowatorskie metody  i formy pracy. Poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno-techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych rozwijamy zainteresowania wychowanków.   

W nowym roku szkolnym będą utworzone 4 oddziały ogólnodostępne 1 oddział integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Od 1992r. prowadzimy 3 oddziały w terenie mieszczące się w bloku przy ulicy Teligi 17. Jest to  idealne miejsce pobytu dla dzieci, które lepiej czują się w mniejszej grupie rówieśników. Przytulne sale, domowa i ciepła atmosfera pozwalają czuć się pewnie i bezpiecznie. Aktualnie są to 2 oddziały ogólnodostępne, 1 oddział integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z uwagi na potrzeby środowiska lokalnego w 2006 roku w placówce powstała pierwsza grupa integracyjna, której działania  opierają się na następujących założeniach:

 1. Każde dziecko ma indywidualne tempo rozwoju i powinno zgodnie z tym tempem poznawać świat, poszerzać wiedzę i umiejętności. Nie należy dziecka wyręczać, ale też nie można pozostawiać go bez pomocy. W kontaktach z nim należy bezwzględnie respektować jego potrzeby.
 2. Otoczenie dziecka musi być tak zorganizowane, by wyzwalało w nim samodzielność, potrzebę aktywności, inicjatywy i co najważniejsze, by realizowanie tych potrzeb nie odbywało się kosztem innych. To pozwala kształtować w dzieciach postawę szacunku do siebie i innych.
 3. Dziecko wychowywane w szacunku do siebie, w poczuciu niepowtarzalności swojej i każdego człowieka – uczy się tolerancji. Dlatego też od najmłodszych lat należy umożliwić mu kontakt z osobami o różnych możliwościach i ograniczeniach.
 4. W zakresie codziennych czynności dziecko powinno samodzielnie robić wszystko, co potrafi i czego chce się nauczyć.

 

Powyższe założenia realizowane są ze względu na dobro dziecka oraz kulturę społeczeństwa, w którym żyje. Należy, bowiem umożliwić człowiekowi już od najmłodszych lat, osiąganie jak najwyższego poziomu osobistego rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego. W celu lepszej integracji trzeba tłumaczyć i wyjaśnić postępowanie dzieci niepełnosprawnych tak, aby dzieci zdrowe miały świadomość pewnych niedoskonałości swoich kolegów, a jednocześnie, aby dzieci niepełnosprawne wiedziały, że istnieją pewne normy zachowania w grupie, których należy przestrzegać.

         W wrześniu 2007 roku ze względu na potrzeby dzieci z otoczenia placówki powstała druga grupa integracyjna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grupa integracyjna liczy maksymalnie 20 osób w tym od 2-5 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Obecnie w przedszkolu działają dwie grupy integracyjne. Starsza grupa integracyjna to 5,6 latki, natomiast do młodszej grupy uczęszczają 3,4 latki. Schorzenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przestrzeni paru lat były bardzo zróżnicowane m.in.: Zespół Downa; Autyzm; ADHD; Mózgowe porażenie dziecięce; Niedosłuch; Zaburzenia zachowania.

W każdej grupie pracuje trzech nauczycieli – dwóch nauczycieli prowadzących, pracujących w systemie zmianowym oraz nauczyciel wspomagający, który ma stałe godziny pracy dostosowane do czasu pobytu dzieci integracyjnych w przedszkolu. Nauczyciele wspólnie realizują zadania integracyjne, edukacyjne i wychowawcze, mające służyć pełnej, wielopłaszczyznowej integracji. We współpracy opracowują strategie zajęć, tak aby nauczanie dzieci o specjalnych potrzebach było skuteczne i uwieńczone sukcesami. Pedagog specjalny dokonuje diagnozy, która stanowi punkt wyjścia do sformułowania oddziaływań dydaktycznych, udziela dzieciom o specjalnych potrzebach pomocy z  wykorzystaniem specjalnych metod i odpowiednio dostosowanych do ich poziomu rozwoju i możliwości pomocy dydaktycznych, a także tak planuje pracę dzieci, aby mogły one jak najwięcej skorzystać z zajęć oraz pracować z całą grupą.  Do jego zadań należy także wspieranie integracji pomiędzy dziećmi, podczas codziennego pobytu w przedszkolu, a także na różnych uroczystościach przedszkolnych. Jego rola jest także znacząca w budowaniu integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Działalność grupy integracyjnej ukierunkowana jest na stymulowanie, rozwijanie i aktywizowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami, poprzez formy indywidualne i zespołowe. Wspomaganie rozwoju odbywa się poprzez prowadzenie ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, a także poprzez włączanie dzieci w działania integrujące grupę rówieśniczą, zabawy swobodne, tematyczne, dowolne, konstrukcyjne, ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie poszczególnych  analizatorów. Stosowane są różnorodne nowatorskie metody pracy m.in. metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy programu rozwijającego percepcje wzrokową Frostig-Horn, elementy kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, elementy metody – Pedagogika zabawy, wybrane metody aktywizujące.

Poza tym w przedszkolu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają również z zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej na odpowiednio przygotowanym i dostosowanym do tego rodzaju ćwiczeń sprzęcie. Mogą także uczestniczyć w zajęciach stymulujących ich rozwój w „Sali doświadczania świata”, gdzie pobudzane są ich zmysły poprzez różnego rodzaju bodźce: wzrokowe, słuchowe, dotykowe.

 

Nasze przedszkole to miejsce:

 • Wzajemnego szacunku, akceptacji odmienności dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych,
 • Zadowolenia z poczucia własnej wartości,
 • Kreatywnego i twórczego myślenia,
 • Radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent przedszkola:

- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

- potrafi współdziałać w zespole,

- jest zainteresowany nauką i  literaturą,

- jest samodzielny,

- jest aktywny w podejmowaniu działań,

- lubi działania twórcze,

- jest wrażliwy estetycznie,

- akceptuje i przestrzega zdrowego stylu życia,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

- czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE:

 1. Zapewnienie wychowankom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego odpowiednio do ich możliwości.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Rozwijanie szczególnych predyspozycji rozwojowych.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dzieci postaw pro zdrowotnych,

- zachęcanie do zdrowego trybu życia (przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, dbanie o higienę osobistą, rozwijanie sprawności fizycznych m. in. na świeżym powietrzu,

- łączenie aktywności ruchowej z poznawaniem środowiska przyrodniczego,

- poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań o naszym regionie,

- kształtowanie u dzieci umiejętności odbioru sztuki ( rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć.

 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 3. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 4. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 5. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

 

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program ,,Dziecko jest najważniejsze stwarzamy mu dobry start”.

 

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

 • Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • kompetencji komunikacyjnych – prof.  M. Kielar- Turskiej,
 • Koncepcja symultaniczno- sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
 • Inteligencji wielorakich prof. H. Gardnera,
 • Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • Pedagogikę zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • Gimnastyka umysłu P. Dennisona,
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Trening autogenny w wersji A. Polender, 
 • Malowania dziesięcioma palcami według R. F. Show,
 • Relaksacja stopniowa według E. Jacobsona w wersji B. Kaji,
 • Metoda dramy,
 • Techniki C. Freineta,
 • „Wzory i obrazki” według M. Frostig, D. Horne’a,
 • Opowieści ruchowej J. G. Thulina,
 • Metoda symboli dźwiękowych ( muzykoterapia według B. Kaji )
 •  Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i
  K. Orffa, techniki parateatralne.

Priorytetem naszej działalności jest kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych oraz akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków.

Pragniemy doskonalić jakość pracy wychowawczo - dydaktycznej poprzez stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. Ponadto jednym z naszych głównych zadań to uświadomienie rodzicom, że edukacja przedszkolna to pierwszy i najważniejszy szczebel na drodze kariery szkolnej ich dziecka.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowana własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

 

 

 1. Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

 

 1. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

 

ANALIZA SWOT

Analizę SWOT przedszkola dokonano w oparciu o indywidualne analizy nauczycielek, wzięto pod uwagę wyniki dotychczas przeprowadzonego mierzenia jakości oraz opinię rodziców na temat pracy przedszkola.

 

OBSZAR DZIECKO

Mocne strony

Słabe strony

Wrażane są programy adaptacyjne, wychowawcze, profilaktyczne.

Dobra organizacja pracy uwzględniająca potrzeby dzieci.

Praca z wykorzystaniem indywidualnych programów terapeutycznych.

Niewystarczająca opieka zdrowotna.

Wzrastająca liczba dzieci z deficytami rozwojowymi.

 

OBSZAR KADRA

 

Mocne strony

Słabe strony

Zintegrowana, otwarta, aktywna kadra.

Realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych.

Opieka specjalistów: gimnastyka korekcyjna, logopedia, integracja sensoryczna.

Uroczystości organizowane przez nauczycielki na wysokim poziomie.

Opracowywane są indywidualne programy terapeutyczne.

Niewielki udział nauczycieli w samokształceniu poza przedszkolnym.

Przekaz informacji w przedszkolu nie gwarantuje sprawnego i skutecznego uzyskiwania i obiegu informacji.

Słaba opieka specjalistów: psycholog, terapeuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR ŚRODOWISKO

 

Mocne strony

Słabe strony

Dobra opinia o placówce.

Spełnianie oczekiwań rodziców wobec przedszkola.

Współdecydowanie rodziców w sprawach związanych z dziećmi.

Integracja środowiska lokalnego z przedszkolem poprzez:

- różnorodne uroczystości

- imprezy przedszkolne

 - konkursy (sukcesy)

- przedstawienia teatralne (wymiana doświadczeń)

- wyjścia do instytucji publicznych.

Małe zaangażowanie rodziców w promowaniu przedszkola.

Niewielki udział rodziców w tworzeniu i realizacji programu rozwoju przedszkola.

 

 

OBSZAR ZARZĄDZANIE

 

Mocne strony

Słabe strony

Wypracowane są obowiązujące dokumenty tj. Statut, regulaminy, programy.

Rada Rodziców współpracuje w sprawach związanych z działalnością przedszkola.

Spotkania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z regulaminem.

 

 

 

 

 

OBSZAR BAZA

 

Mocne strony

Słabe strony

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe (przystosowane dla dzieci integracyjnych).

Przedszkole posiada duży, przestronny ogród.

Bogata oferta zajęć dodatkowych.

 

Niewystarczające środki finansowe na zakup nowych pomocy dydaktycznych i zabawek.

 

 

 

 

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych (UE, fundacje krajowe).

Wspieranie działalności przedszkola finansami rodziców.

Pozyskiwanie nowych sponsorów.

Bliskość szkół podstawowych – śledzenie losów absolwentów.

Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami – wymiana doświadczeń.

Dobry wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Współpraca z organizacjami masowego przekazu (prasa, Internet).

 

Dość wysokie koszty utrzymania.

Słaby rozwój gospodarczy miasta (zadłużenie).

Niska świadomość znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka.

Częste zmiany w oświacie.

 

 

 

 

OBSZAR DZIECKO

Priorytet

- Wysoki poziom przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych

Cele

- dziecko rozwija swoje zainteresowania

- dziecko odnosi sukcesy

- dziecko radzi sobie w sytuacjach trudnych

 

OBSZAR KADRA

Priorytet

- Doskonalenie jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi

Cele

- Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji poprzez udział w szkoleniach WDN-u, w kursach poza przedszkolnych i wewnątrz przedszkolnych

OBSZAR ŚRODOWISKO

Priorytet

Promowanie funkcji wychowawczo-dydaktycznej przedszkola wśród rodziców.

Cele

- Wzbogacenie oferty form współpracy z rodzicami i ze środowiskiem

- Promowanie przedszkola i osiągnięć nauczycieli w Internecie.

 

PROJEKT EWALUACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Przedmiot ewaluacji: Koncepcja pracy przedszkola.
 2. Cel ewaluacji: Pozyskiwanie informacji na temat sposobów podniesienia jakości pracy przedszkola dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 3. Kryteria ewaluacji:
  •        Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli promujące wychowanie przedszkolne w środowisku.
  • Dojrzałość szkolna osiągnięta przez absolwenta przedszkola.
  • Proces wychowawczo-dydaktyczny uwzględniający potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Poziom zaangażowania rodziców w przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola.
 4. Pytania kluczowe:
  • W jakim stopniu działania wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli promują wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym?
  • Czy absolwenci przedszkola osiągnęli wysoki poziom dojrzałości szkolnej?
  • Czy proces wychowawczo-dydaktyczny dostosowany jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  • W jaki sposób rodzice angażują się w działalność na rzecz przedszkola?
 5. Narzędzia badawcze:
  • Analiza dokumentów
  • Ankieta dla rodziców

 

 1. Monitoring:
  • Ilościowa i jakościowa interpretacja danych
 2. Sposoby prezentacji:
  • Raport końcowy zaprezentowany na Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 

HARMONOGRAM EWALUACJI:

Wskaźnik

Czynności

Nauczyciele promują wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym.

Analiza dokumentacji

Strona internetowa przedszkola

Dzieci osiągnęły oczekiwany poziom wiedzy, umiejętności i postaw.

Analiza dokumentacji

Przedszkole zapewnia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędne warunki do prawidłowego rozwoju.

Analiza dokumentacji

 

Rodzice angażują się w działalność na rzecz przedszkola.

Ankieta dla rodziców

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011-2012/2013

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 4. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 5. Stwarzanie warunków do wyrównywania szans rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

 

 1. Jakie czynniki zadecydowały o zapisie Państwa dziecka do naszego przedszkola? Wyszczególnione kryteria prosimy ponumerować od 1 – 4 wg ich ważności dla Państwa decyzji:

 

v  Dogodne położenie placówki od miejsca zamieszkania

v  Praca zawodowa rodziców

v  Rozwój intelektualny dziecka warunkujący odpowiednie przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych

v  Rozwój emocjonalno- społeczny dziecka ( pokonywanie nieśmiałości, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wyrabianie u dziecka samodzielności, kontakt z rówieśnikami)

 

 

 1. Czy jesteście Państwo zainteresowani spotkaniami w przedszkolu ze specjalistami?

 

v  Psycholog

v  Logopeda

v  Gimnastyka korekcyjna

 

 1. Do kogo zwrócilibyście się państwo o pomoc mając problemy wychowawcze z dzieckiem? Prosimy ponumerować kryteria wyboru odpowiednio wg stopnia ich ważności wg Państwa od 1- 3

 

v  Do dyrektora przedszkola

v  Do nauczycieli grupy dziecka

v  Do psychologa

 

 

 1. W jaki sposób deklarujecie Państwo swoją pomoc na rzecz przedszkola?

 

v  Pomoc w organizowaniu wyjazdów, wycieczek dla dzieci z grupy( autokar, opieka nad dziećmi)

v  Zaangażowanie się w organizację uroczystości przedszkolnych

v  Pomoc w zaopatrywaniu grupy w ( papier do rysowania – wydruki komputerowe niepotrzebne, kserowanie)

v  Darowizny na rzecz grupy( zabawki, gry dydaktyczne)

v  Przygotowywanie dla dzieci strojów do występów artystycznych

 

 

Dziękujemy za rzetelne wypełnienie ankiety.

         

 

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl